Kenh truyen hinh gia lai online dating Partnervermittlung lemberg

Posted by / 07-Jul-2017 22:52

Kenh truyen hinh gia lai online dating

- Văn bản phê duyệt Đề án sản xuất kênh chương trình truyền hình trả tiền của cơ quan chủ quản đối với các cơ quan báo chí của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc các Bộ, ngành; đối với các cơ quan báo chí Trung ương, đề án sản xuất phải được người đứng đầu cơ quan báo chí phê duyệt.Hồ sơ lập thành 02 bộ (01 bộ là bản chính, 01 bộ là bản sao) nộp trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính cho Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông). Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm xét cấp Giấy phép sản xuất kênh chương trình truyền hình trả tiền.- Đề án sản xuất kênh chương trình, trong đó nêu rõ mục đích sản xuất, tên kênh chương trình, tôn chỉ mục đích của kênh chương trình, nội dung kênh chương trình, thời gian, thời lượng phát sóng, khung chương trình dự kiến (01 tháng), đối tượng khán giả, năng lực sản xuất kênh chương trình (cơ sở vật chất, nhân lực và tài chính), quy trình tổ chức sản xuất và quản lý nội dung kênh chương trình, phương thức kỹ thuật phân phối kênh chương trình đến các đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền, hiệu quả kinh tế xã hội khi sản xuất kênh chương trình.

Tổ chức, cá nhân bị từ chối cấp đăng ký có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật. Đơn vị cung cấp nội dung Đơn vị cung cấp nội dung trên truyền hình trả tiền là đơn vị có giấy phép hoạt động báo chí trong lĩnh vực truyền hình (báo hình) của Việt Nam, được phép cung cấp chương trình, kênh chương trình cho các đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền theo quy định tại Chương III Quy chế này. Kênh chương trình trong nước trên truyền hình trả tiền Các kênh chương trình trong nước được cung cấp trên truyền hình trả tiền bao gồm: 1.

Các Hãng phát thanh, truyền hình nước ngoài muốn cung cấp kênh chương trình nước ngoài vào Việt Nam nhằm mục đích kinh doanh trên truyền hình trả tiền phải thông qua đại lý được ủy quyền tại Việt Nam để thực hiện việc đăng ký cấp kênh chương trình và thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước Việt Nam. Đại lý được ủy quyền là doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam, có ngành nghề đăng ký kinh doanh phù hợp với việc làm đại lý cung cấp kênh chương trình nước ngoài vào Việt Nam và được các hãng phát thanh, truyền hình nước ngoài ủy quyền làm đại lý cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền tại Việt Nam. Đại lý được ủy quyền có trách nhiệm đăng ký cung cấp các kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền tại Việt Nam với Bộ Thông tin và Truyền thông. Thủ tục đăng ký a) Hồ sơ gồm: - Đơn đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài theo mẫu do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định.

- Bản sao Giấy phép hoạt động của Hãng phát thanh, truyền hình nước ngoài là chủ sở hữu kênh chương trình nước ngoài kèm theo bản dịch tiếng Việt có chứng thực.

Trường hợp không cấp phép, Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản trả lời và nói rõ lý do.

Đơn vị bị từ chối cấp phép có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật. Sau 90 (chín mươi) ngày, kể từ ngày giấy phép có hiệu lực, nếu đơn vị được cấp Giấy phép không thực hiện việc sản xuất kênh chương trình truyền hình trả tiền thì Giấy phép không còn giá trị.

kenh truyen hinh gia lai online dating-57kenh truyen hinh gia lai online dating-1kenh truyen hinh gia lai online dating-77

Nếu muốn tiếp tục sản xuất kênh chương trình truyền hình trả tiền, phải làm thủ tục đề nghị cấp phép lại. Giấy phép sản xuất kênh chương trình truyền hình trả tiền có giá trị tối đa 10 năm kể từ ngày ký và có thể được gia hạn nhưng không vượt quá thời hạn có hiệu lực ghi trong Giấy phép hoạt động báo chí trong lĩnh vực truyền hình.

One thought on “kenh truyen hinh gia lai online dating”

  1. More » Alabama Alaska Arizona Arkansas California Colorado Connecticut Delaware DC Florida Georgia Hawaii Idaho Illinois Indiana Iowa Kansas Kentucky Louisiana Maine Maryland Massachusetts Michigan Minnesota Mississippi Missouri Montana Nebraska Nevada New Hampshire New Jersey New Mexico New York North Carolina North Dakota Ohio Oklahoma Oregon Pennsylvania Rhode Island South Carolina South Dakota Tennessee Texas Utah Vermont Virginia Washington West Virginia Wisconsin Wyoming Alberta British Columbia Manitoba New Brunswick Newfoundland NW Territory Nova Scotia Ontario Prince Edward Is.